Market Insight
VOORJAAR 2017

Jaarverlag
Jaar 2017

Market Insight
NAJAAR 2017

Market Insight
WINTER 2017-2018

4 Beschikbare hoofdstukken - Download de PDF

ECONOMISCHE CONTEXT IN EUROPA

GROEICIJFERS VAN HET BBP OP KWARTAALBASIS EN VOORUITZICHTEN VOOR DE EUROZONE (%)

Bron : OESO– Economische vooruitzichten januari 2017

 • Voor het derde kwartaal van 2016 wordt voor het BBP in vergelijking met het derde kwartaal 2015 een wereldwijde groei verwacht van 3% en voor de eurozone een groei van 1,7%. De prognoses liggen daarmee iets hoger dan de economische verwachtingen die eind 2016 (+0,2 pp) door de OESO en IMF bekend werden gemaakt.
 • Ter verklaring hiervoor worden twee redenen aangevoerd:
 1. In het kielzog van de stijgende grondstofprijzen trekt de wereldhandel weer aan, waardoor de opkomende markteconomieën die rijk aan grondstoffen zijn, hun handel met verder ontwikkelde landen zien toenemen. De opkomende economieën profiteren van het “terms-of-trade” effect, oftewel een verbeterde ruilvoet, hetgeen de gehele, wereldwijde handel ten goede komt.
 2. De financiële stimulansen voor de wereldeconomie die verwacht worden als gevolg van de nieuwe economische aanpak van de VS-regering.
 • Voor de komende periode van 2017-2018, verwachten de OESE en IMF een vergelijkbare groeipercentage als wat in het derde kwartaal 2016 voor de eurozone werd berekend (tussen 1,6% en +1,8%).

EXPORT VAN DE EUROPESE UNIE (EU) NAAR LANDEN BUITEN DE EU (EXTRA-EU-28) EN BINNEN DE EU (INTRA-EU-28) (2010 = 100)

Bron : Eurostat

 • Na de verlangzaming van de wereldhandel in de eerste helft van 2016, trok de uitvoer van goederen en diensten in de tweede helft van 2016 weer aan, waarbij voor 2017 en 2018 een verder herstel wordt verwacht.
 • De reden hiervoor moet gezocht worden in stijgende grondstofprijzen, waardoor de handelsvoorwaarden voor grondstofrijke ontwikkelingslanden verbeteren en zij van hun kant meer goederen uit EU-landen kunnen importeren.¹

¹ Zie: Europese Commissie (2016), Europese economische vooruitzichten, najaar 2016 en winter
2017. [Terms of trade = relatie tussen de uitvoer- en invoerprijzen van een land]

INDUSTRIËLE ACTIVITEIT EN BINNENVAART

INDEX VAN INDUSTRIËLE PRODUCTIE IN DE EU-28 EN IN DE EU VERVOERDE GOEDEREN

Bron : Eurostat

INDEX VAN INDUSTRIËLE PRODUCTIE IN DE EU-28 EN IN DE EU VERVOERDE GOEDEREN

Bron : Eurostat

 • De industriële activiteit neemt in de EU gestaag toe en deze trend zal zich naar verwachting in 2017 en 2018 voortzetten, geflankeerd door de toegenomen dynamiek in de wereldhandel en de positieve weerslag van het expansiegerichte financiële beleid van de VS.
 • Hoewel de transportvraag in de binnenvaart zich gedeeltelijk hersteld had van de lading die in het najaar van 2015 verloren ging (de Donau kreeg al tijdens de zomer van 2015 te kampen met een inkrimping), heeft de periode van laagwater in het najaar van 2016 opnieuw geleid tot minder vrachtvervoer.

 

TOENAME VAN DE INDUSTRIËLE PRODUCTIE IN DE EU MET  1,4% IN KW3 2016 T.O.V. KW3 2015

ECONOMISCHE SITUATIE VAN AAN DE BINNENVAART GERELATEERDE SECTOREN

Het segment aardolieproducten

RAFFINADERIJPRODUCTIE IN DE EU EN PRIJS VAN RUWE AARDOLIE (INDEX M1/2013 = 100)

Bron : Eurostat (raffinaderijproductie) en Federal Reserve Bank of St. Louis (aardolieprijs)

 

 • Nadat de prijzen in februari 2016 het laagste prijsniveau sinds jaren hadden bereikt (30 US-$ per vat), stabiliseerden de olieprijzen zich in de tweede helft van 2016 binnen een bandbreedte van45-55 US-$ per vat.
 • Deze prijsstabilisatie bood de raffinaderijsector nog steeds een voldoende grotewinstmarge, hetgeen de verklaring vormt voor de toegenomen raffinaderijproductie in de tweede helft van 2016.
 • De overeenkomst die de OPEC in november 2016 bereikte, zal de olieprijzen in 2017 verder verhogen, mede omdat dit vanaf januari 2017de olietoevoer wereldwijd met 1,2 miljoen vaten per dag zal verminderen.
 • De stijgende aardolieprijzen hebben echter belangrijke neveneffecten: minder conventionele aardolievelden worden opnieuw winstgevend en bereiken een break-even-punt als de aardolieprijs de drempel van ongeveer 50 US-$ overschrijdt. Als gevolg hiervan komt meer aardolie op de markt, waardoor de stijging van de aardolieprijs wordt beteugeld.
 • Alles bij elkaar genomen valt te verwachten dat de olieprijzen in 2017 ergens tussen de 50 en 60 US-$ per vat zullen schommelen, met als consequentie dat de raffinaderijproductie en in het verlengde daarvan de vraag naar vervoer van aardolieproducten slechts in beperkte mate zal worden geremd (bron: OilPrice.com enEuropese economische vooruitzichten).
 • Parallel aan de verwachte ontwikkelingen van de aardolieprijs, zullen de brandstofkosten voor de binnenvaart in 2017 vermoedelijk tussen de 50 tot 60€ /100 L liggen.

ONTWIKKELING VAN DE BRANDSTOFPRIJZEN IN DE BINNENVAART (€ / 100 L)

Bron : CBRB

Staalnijverheid

 • De huidige situatie wordt gekenmerkt door stabilisatie en stagnatie. DeDuitse WirtschaftsvereinigungStahl geeft aan dat de Duitse staalnijverheid een kleine toename in de binnengekomen orders heeft vastgesteld, zodat voor de staalproductie in 2017 eveneens een lichte toename te verwachten valt (+1%).
 • Kijken wij naar de staalproductie in Oostenrijk, dan kan tussen 2015 en 2016 een daling van 3,2% worden vastgesteld (bron: World Steel Association).
 • De staalproductie in Roemenië daalde in 2016 met 2%, terwijl de Servische staalproductie met 23% toenam dankzij rechtstreekse Chinese investeringen (overname van de staalfabriek inSmederovo/Donau).

 

De bouwsector

ONTWIKKELING VAN DE VOOR WONINGBOUW IN DE EU AFGEGEVEN BOUWVERGUNNINGEN (INDEX 2010=100)

Bron : Eurostat

 • Het vervoer van zand, grint en andere bouwmaterialen hangt af van de bouwactiviteiten en de ontwikkeling van winningsplaatsen in rivieren.
 • In de EU nemen de bouwactiviteiten licht toe, terwijl er in Nederland zelfs sprake is van een sterke groei.In Frankrijk kan voor deze sector sinds 2015 een groei worden vastgesteld en verwacht wordt dat deze positieve tendens zich zal voortzetten.

 

Landbouwproducten

 • De oogsten tonen in de tweede helft van 2016 in Europa grote verschillen. In West-Europa hebben ongunstige weersomstandigheden tot enorme verliezen geleid: Volgens de organisatieAgrimer, is de graanoogst in Frankrijk in 2016 1/4 lager uitgevallen dan het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar, en 1/3 lager dan in 2015. Ook in Duitsland viel de oogst veel lager uit in 2016. Dit heeft negatieve gevolgen voor het vervoer van tarwe over de Rijn, Seine en andere waterwegen in Frankrijk en Duitsland.
 • In het Donaugebied was de oogst in het najaar van 2016 groter dan in vorige jaren (bron: Agrimer). Dit heeft de uitvoer van graan over de Donau en in de zeehaven van Constanza, met inbegrip van aanvoer uit Servië en Hongarije, naar landen in Zuid-Europa en Noord-Afrika, duidelijk bevorderd. Verwacht wordt dat Roemenië in 2016 als grootste exportland voor graan in Europa uit de bus zal komen, nog voor Frankrijk en Duitsland.

 

20% : AANDEEL VAN DE LANDBOUWPRODUCTEN IN HET JAARLIJKSE TONNAGE DAT OVER DE FRANSE WATERWEGEN VERVOERD WORDT

Market Insight
VOORJAAR 2017

Een project medegefinancierd doorEuropese Commissie

Terug naar boven