Market Insight
VOORJAAR 2017

Jaarverlag
Jaar 2017

Market Insight
NAJAAR 2017

Market Insight
WINTER 2017-2018

4 Beschikbare hoofdstukken - Download de PDF

02. Vrachtvervoer Door de Binnenvaart en in Havens

VERVOERSPRESTATIE IN EUROPA

 

VERVOERSPRESTATIE VAN DE BINNENVAART OP HET NATIONALE GRONDGEBIED VAN ELK EUROPEES LAND – VERGELIJKING TUSSEN KW3 2015 EN KW3 2016 (VERVOERSPRESTATIE IN MILJOEN TKM)

 

Aandeel van de TKM van het land in de totale vervoersprestatie in Europa

Vervoersprestatie (in Mio. tkm)

Bron : Nationalebureaus voor de statistiek, Eurostat, CCR

 • In het derde kwartaal van 2016 waren de Rijnoeverstaten in Europa goed voor 82% van de door de binnenvaart vervoerde goederen, terwijl de Donaulanden 17% vertegenwoordigden.

ONTWIKKELING VAN DE VERVOERSPRESTATIE IN DE BINNENVAART OP DE RIJN EN DONAU (VERVOERSPRESTATIE IN MILJOEN TKM)

Bron : Destatis, nationale bureaus voor de statistiek

 • In het derde kwartaal van 2016 werden er over de traditionele Rijn (de Rijn tussen Zwitserland en de Duits-Nederlandse grens) 47,5 miljoen ton goederen vervoerd. Dit komt overeen met een stijging van 8,8% in vergelijking met de laagwaterperiode in het derde kwartaal van 2015, maar een stagnatie ten opzichte van het tweede kwartaal van 2016. De vervoersprestatie lag 10% hoger dan in het derde kwartaal van 2015, en bleef dus ongewijzigd ten opzichte van het tweede kwartaal van 2016.
 • Het vervoer over de Donau toonde een significante verhoging in het derde kwartaal van 2016 (+30% op kwartaalbasis ten opzichte van het voorafgaande jaar voor de landen aan de Midden- en Beneden-Donau, en +40% voor de Boven-Donau in Oostenrijk en Slowakije), hetgeen samenhing met een enorme inhaalslag in het vervoer van bulkgoederen (ijzererts, cokeskolen, granen), dat in het derde en vierde kwartaal van 2015zeer te lijden had gehad onder de laagwaterperiodes.

VERVOERSPRESTATIE IN DE DROGELADINGVAART IN EUROPA (KWARTAALCIJFERS – MLN. TKM)

Bron : Nationale bureaus voor de statistiek, CCR

 • Vergelijkt men de cijfers voor de drogelading voor de Rijnoeverstaten met eerdere jaren, dan kan worden vastgesteld dat het herstel vanaf het derde kwartaal van 2015 niet voldoende was om weer het niveau te bereiken van begin 2015. Het herstel brak halverwege af en in het derde kwartaal van 2016 zette opnieuw een daling in.
 • De Donaustaten hadden in het derde kwartaal van 2016 betere waterstanden dan in hetzelfde kwartaal in 2015. Daar kwamen in 2016 nog de goede oogsten bij, met gevolg dat beide factoren samen een stijging van de vervoersprestatie in het drogeladingsegment in de Donaulanden opleverde.

VERVOERSPRESTATIE TANKVAARTIN EUROPA (KWARTAALCIJFERS – MLN. TKM)

Bron : Nationale bureaus voor de statistiek, CCR

VERVOERSPRESTATIE CONTAINERVERVOER IN EUROPA (KWARTAALCIJFERS – MLN. TKM)

Bron : Nationale bureaus voor de statistiek, CCR

 • Bij het vervoer van vloeibare goederen en containers werddaarentegen niet alleen de achterstand weer ingehaald, maar werden de niveaus van het derde kwartaal van 2015 in beide segmenten overschreden. Na de piek in het eerste kwartaal van 2016 liep de vervoersprestatie bij het vervoer van vloeibare bulkgoederen echter weer terug, terwijl het containervervoer een vervoersprestatie van meer dan 4 miljard TKM wist te behouden.
 • Het vervoer van containers over de Donau is marginaal en daarom kan het containervervoer in Europa min of meer gelijk gesteld worden aan het containervervoer in de Rijnoeverstaten.
 • Het containervervoer over de traditionele Rijn bedroeg 4,2 miljoen ton goederen en lag bij 581 duizend TEU. Vergeleken met het derde kwartaal van 2015, viel het vervoer uitgedrukt in ton 8% hoger uit, en uitgedrukt in TEU, 6%.

VERVOERSPRESTATIE IN DE BELANGRIJKSTE EUROPESE BINNENVAARTLANDEN

VERVOERSPRESTATIE IN DE BELANGRIJKSTE EUROPESE BINNENVAARTLANDEN

(KWARTAALCIJFERS – MLN. TKM)

Bron : Eurostat en nationale bureaus voor de statistiek

 • Vergeleken met het tweede kwartaal van 2016 daalde de vervoersprestatie in Nederland met 4% en in Duitsland met 1%.
 • Vergeleken met het derde kwartaal van 2015 lag de vervoersprestatie in het derde kwartaal van 2016 in Nederland 5% hoger en in Duitsland 8%. Het hogere groeipercentage in Duitsland weerspiegelt de grote inhaalslag die geleverd wordt om het hiaat in het drogeladingsegment op te vangen.
 • In Frankrijk kreeg de binnenvaart het in het derde kwartaal van 2016 zwaar te verduren, met name vanwege de slechte oogsten. Volgens de landbouwvereniging Agrimer is de uitvoer van granen vanuit Frankrijk naar overzeese landen in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder, gehalveerd (-50%). Dit leidde ertoe dat het drogeladingsegment er 18% op achteruit ging ten opzichte van de vervoersprestaties die in het derde kwartaal van 2015 en het tweede kwartaal van 2016 werden bereikt.
 • Terwijl het segment van de vloeibare lading in Frankrijk in het derde kwartaal van 2016 iets terugliep, wist het containersegment een verhoging te boeken: +12% in vergelijking met het derde kwartaal van 2015 en +2% in vergelijking met het tweede kwartaal van 2016.
 • In de Donaulanden kan een zeer sterke toename in de vervoersvraag worden waargenomen, zowel voor de Boven-Donau (Oostenrijk, Slowakije), als voor de Midden-Donau (Hongarije, Servië, Kroatië) en de Beneden-Donau (Roemenië, Bulgarije). Dit hangt voornamelijk samen met het herstel van het vervoer van bulkgoederen voor belangrijke marktsegmenten voor de binnenvaart op de Donau, zoals de staalnijverheid, de chemische industrie en de landbouwen levensmiddelensector.
 • In Kroatië en Servië zwakte de vervoersvraag in het derde kwartaal van 2016 af in vergelijking met het vorige kwartaal, terwijl in Oostenrijk, Slowakije, Hongarije, Roemenië en Bulgarije de vervoersvraag bleef stijgen.

DROGE EN VLOEIBARE BULKGOEDEREN EN CONTAINERVERVOER

DROGE EN VLOEIBARE BULKGOEDEREN EN CONTAINERVERVOER

(Q3 2016 VS. Q3 2015 - %)

Bron : Eurostaten nationale bureaus voor de statistiek

 • Hoewel de niveaus van het derde kwartaal van 2015 ruim werden overschreden (+12% in Duitsland; +9% in Nederland), toonde het toch meestal florissante containervervoer in deze twee landen een kleine daling ten opzichte van de vervoersprestatie in het tweede kwartaal van 2016: -3% (DE) en -2% (NL).Dit neemt niet weg dat het containervervoer nog steeds een stijgende tendens blijft tonen, met name in deze twee landen. Tussen het eerste kwartaal van 2011 en het derde van 2016, is zowel in Nederland als in Duitsland de vervoersprestatie in het containervervoer op kwartaalbasis met 33% toegenomen.
 • Het vervoer van droge goederen deed het een stuk beter in Duitsland (+ 8%), hetgeen vooral te danken zal zijn geweest aan een inhaaleffect. Ook in Nederland viel dit cijfer hoger uit(+5%). In Frankrijk waren het vooral de slechte oogsten die leidden tot een sterke daling van 18%.

VERANDERINGSPERCENTAGE IN DE VERVOERSPRESTATIE VAN DE BINNENVAART IN DE DONAUSTATEN

(Q3 2016 VS Q3 2015 - %)

Bron : Eurostaten nationale bureaus voor de statistiek

 • Als algemeen, dominerend marktsegment in het Donaugebied, wordt het drogeladingsegment gekenmerkt door een hoge volatiliteit vanwege de grote rol die de landbouwproducten spelen en ook vanwege de specifieke situatie dat de waterstanden van de Donau sterk kunnen variëren.
 • Op de Boven-Donau in Oostenrijk is het drogeladingsegment van groot belang voor het vervoer van ijzererts en metaal. In dit segment kon een zeer sterke groei van 50% worden vastgesteld in vergelijking met het derde kwartaal van 2015. De groei is te danken aan een forse toename in het vervoer stroomopwaarts van ijzererts naar Oostenrijk en van metaalproducten stroomafwaarts naar de Midden- en Beneden-Donau. Ook voor de landbouwproducten kon een sterke stijging worden vastgesteld.
 • Zowel in het midden- als lager gelegen Donaustroomgebiedis het vervoer van aardolieproducten sterk toegenomen. Voor de Midden-Donau hing dit samen met een groter vervoer stroomopwaarts van olieproducten van Hongarije naar Slowakije.

BINNENVAARTOVERSLAG VAN GOEDEREN IN EUROPESE HAVENS

VERANDERINGSPERCENTAGE TUSSEN KW1-KW3 2015 EN KW1-KW3 2016

 • Het maritieme vervoer van goederen is in de haven van Rotterdam in de eerste drie kwartaal van 2016 vergeleken met dezelfde periode in 2015 met 2% afgenomen. De oorzaak hiervan moet gezocht worden in een geringere aanvoer van kolen en staal. De haven van Antwerpen wist dankzij een meer vervoer in het segment van vloeibare bulkhet vervoer te verhogen met 3,3%, terwijl droge lading afnam. In de haven van Hamburg stagneerde het goederenvervoer (+0.3%).
 • Het binnenvaartvervoer in de grootste Europese binnenvaarthaven, Duisburg, bereikte in de eerste negen maanden van 2016 47 miljoen ton (+3,8% vergeleken met het jaar ervoor). Ongeveer 90% van het vervoer over water in Duisburg houdt verband met internationaal vervoer voor de staalnijverheid. Deze internationale binnenvaartactiviteiten bestaan grotendeels uit de invoer van goederen (ijzererts, kolen, etc.) en wel voor 82%, terwijl slechts 12% wordt uitgevoerd (staalproducten en dergelijke).
 • In de op één na grootste binnenhaven, de haven van Parijs, boekte de binnenvaart een kleine groei van 1%, als gevolg van een toename in het vervoer van bouwmaterialen, die goed zijn voor 50% van het binnenvaartvervoer in Parijs en daarmee – uitgedrukt in overgeslagen hoeveelheden – de belangrijkste goederengroep vormen. Een ander belangrijk segment zijn landbouwproducten en levensmiddelen, die op hun beurt echter zwaar te lijden hadden onder de slechte oogst in Frankrijk, waardoor het vervoer met 19% terugliep.
 • De haven van Luik, die qua grootte op de derde plaats staat, boekte een stijging in het binnenvaartvervoer van 6%. Net als in Parijs vormen ook in Luik bouwmaterialen het belangrijkste goederensegment in de binnenvaart en werd ook hier in 2016 een toename geregistreerd.
 • In lijn met het toegenomen binnenvaartvervoer in de Donaulanden in 2016, nam ook de overslag van goederen in de binnenhavens tussen 2015 en 2016 toe (uitgaande van het gecumuleerde overslagvolume in het eerste, tweede en derde kwartaal). In alle Donaulanden levert dit voor de nationale binnenhavens positieve resultaten op voor de overslag: in Oostenrijk (+3,6%), in Kroatië (+28,8%), in Servië (+25,8%), en in Roemenië (+3,5%).
 • In de haven van Izmail (Oekraïne), steeg de overslag in 2016 met 7% (KW1-KW3).Dit is voornamelijk te danken aan het feit dat er meer ijzererts
  naar de havens Linz (Oostenrijk) en Smederevo (Servië) werd vervoerd.

 

 

 

CONTAINERVERVOER IN DE EUROPESE HAVENS

CONTAINERVERVOER DOOR DE BINNENVAART IN EUROPESE BINNENHAVENS IN DE EERSTE DRIE KWARTALEN VAN 2016 EN 2015

(1000 TEU)

Bron : destatis, Autonome Haven van Straatsburg, Schweizerische Rheinhäfen

CONTAINERVERVOER IN DE ZEEVAART IN EUROPESE ZEEHAVENS IN DE EERSTE DRIE KWARTALEN VAN 2016 EN 2015

(IN MILJOEN TEU)

Bron : Haven van Rotterdam, Haven van Antwerpen, Haven van Hamburg

 • Van de drie grootste Europese zeehavens zag de haven van Antwerpen het maritieme containervervoer in de eerste negen maanden van 2016 in vergelijking met 2015 met 5% toenemen.
 • In Rotterdam, vielen de cijfers voor de eerste negen maanden van 2016 iets lager uit (-0,4%) dan in dezelfde periode het jaar ervoor. In Hamburg waren de resultaten gelijk aan die in het eerste tot en met derde kwartaal van 2015.
 • De grootste Europese binnenhaven, Duisburg, registreerde een verhoging van 7% in het containervervoer. In de eerste negen maanden van 2016 kwam dit neer op 431.210 TEU.
 • Voor de haven van Parijs zijn er geen statistische gegevens op kwartaalbasis beschikbaar, maar gemeten over het gehele jaar 2016 bedroeg de overslag 400.000 TEU (+7,3%).
 • In Luik werd over 2016 in zijn totaliteit een sterke groei waargenomen van40%, hetgeen neerkomt op bijna57.000 TEU. Dit blijft echter nog steeds ver achter bij het totale containervervoer in de twee andere grote binnenhavens, Parijs en Duisburg.
 • Met uitzondering van Duisburg, toonden de resultaten in het containervervoer in de grote Rijnhavens een zeer uiteenlopend beeld. In Germersheim, aan de Oberrhein, werd een kleine toename waargenomen (+2,4%), in Mainz een sterke toename (+11%) en in Bazel een nog sterkere stijging (+13%). Onder de Rijnhavens waar het containervervoer in de eerste negen maanden van 2016 achterbleef in vergelijking met 2015, moeten Mannheim, Emmerich,
  Neuss en Keulen worden genoemd. In Straatsburg bedroeg het veranderingspercentage 0,2%.

Market Insight
VOORJAAR 2017

Een project medegefinancierd doorEuropese Commissie

Terug naar boven