Market Insight
VOORJAAR 2017

Jaarverlag
Jaar 2017

Market Insight
NAJAAR 2017

Market Insight
WINTER 2017-2018

4 Beschikbare hoofdstukken - Download de PDF

OMZETONTWIKKELING IN EUROPA

OMZETONTWIKKELING IN NEDERLAND – RIJNOEVERSTAAT MET VOORNAMELIJK VRACHTVERVOER

(2010=100)

Bron : CBS

 • Vergelijkt men de jaren op kwartaalbasis, dan blijkt dat de omzet in de binnenvaart in Nederland in het derde kwartaal van 2016 met 12% is gedaald. Vergeleken daarmee is de omzet in de zeevaart 8,5% afgenomen en die in de gehele vervoerssector 1,5%.
 • In vergelijking met de beide vervoersmodi over water is de omzet in het Nederlandse landvervoer gestegen, en wel in het wegvervoer met 2,8% en met 3,5% voor het spoor (bron: CBS).
 • Dat de omzetdaling in de binnenvaart zo sterk is uitgevallen, is voornamelijk het gevolg van de uitzonderlijk hoge omzetniveaus in de jaren ervoor (in het derde kwartaal van 2015 werden de prijzen en de omzet aangejaagd door de lage waterstanden), hoewel de data toch ook andere inzichten opleveren: de omzet in de binnenvaart in het derde kwartaal van 2016 lag circa 5% lager dan het gemiddelde over de periode van 2005 tot 2016, als men alleen het derde kwartaal van deze jaren bekijkt.

 

+1,2%   VERGELEKEN MET HET TWEEDE KWARTAAL VAN 2016 TOONDE  DE OMZET IN DE NEDERLANDSE BINNENVAART EEN KLEINE STIJGING VAN 1,2% IN HET DERDE KWARTAAL VAN 2016,  HETGEEN OVEREENSTEMT MET DE SEIZOENSGEBONDEN PIEKEN  IN HET VRACHTVERVOER DIE NORMALITER IN DE TWEEDE HELFT  VAN HET JAAR KUNNEN WORDEN WAARGENOMEN.

OMZETONTWIKKELING IN HONGARIJE – DONAULAND MET VOORNAMELIJK VRACHTVERVOER

(2010=100)

Bron : Eurostat

OMZETONTWIKKELING IN OOSTENRIJK – DONAULAND MET VOORNAMELIJK PASSAGIERSVERVOER

(2010=100)

Bron : Statistik Austria

 • In Oostenrijk, waar het aandeel van het passagiersvervoer in de omzet van de binnenvaart goed is voor 2/3 van het totaal, terwijl het vrachtvervoer slechts 1/3 voor zijn rekening neemt, steeg de omzet in het derde kwartaal van 2016 met 15% in vergelijking met het tweede kwartaal van dat jaar. Dit houdt voornamelijk verband met seizoenseffecten, aangezien het derde kwartaal voor de passagiersvaart het kwartaal is waarin de hoogste omzet van het gehele jaar wordt geboekt.
 • Ten opzichte van het derde kwartaal van 2015 liep de omzet met 14% terug. Deze daling kan worden verklaard door de extreme laagwaterperiode in 2015, waardoor de prijzen en de omzet omhoog schoten. De kleine stijging in het aantal over de Boven-Donau in 2016 vervoerde passagiers bood daarentegen onvoldoende soelaas om een daling in de omzet te compenseren (bron: Donaucommissie).
 • Hongarije is het Donauland waar, in tegenstelling tot Oostenrijk, het vrachtvervoer een hoger aandeel heeft in de omzet van de binnenvaart (bijna 3/4) dan het passagiersvervoer (ongeveer 1/4).
 • Het omzetcijfer van de Hongaarse binnenvaart nam in de loop van 2016 toe, maar dit was eerder het gevolg van de gebruikelijke seizoensgerelateerde schommelingen in het vrachtvervoer. Eén en ander neemt niet weg dat het derde kwartaal van 2016 in vergelijking met het derde kwartaal 2015 voor Hongarije een omzetstijging van 9% laat zien.

2/3    AANDEEL VAN HET PASSAGIERSVERVOER IN HET TOTALE OMZETCIJFER VAN DE OOSTENRIJKSE BINNENVAART.

VRACHTPRIJZEN

ONTWIKKELING VAN DE VRACHTPRIJZEN IN NEDERLAND

(2015 GEMIDDELD=100)

Bron : CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek

 • De gemiddelde vrachtprijzen voor het vervoer van goederen (gemiddelde voor droge lading, vloeibare bulkgoederen en containers) lag in Nederland in het derde kwartaal van 2016 ver beneden het peil van het derde kwartaal van 2015 (-17,5%). Vergeleken met een kwartaal eerder (tweede kwartaal 2016), lagen de vervoersprijzen in het derde kwartaal van 2016 net iets hoger (+2,6%).
 • In de tankvaart (vervoer van vloeibare producten) lagen de vrachtprijzen in het derde kwartaal van 2016 net als het gemiddelde voor de drie segmenten, eveneens net iets hoger dan in het tweede kwartaal van dit jaar (+2%).
 • Vergeleken met het derde kwartaal van 2015 vielen de vrachtprijzen in de tankvaart 50% lager uit (zie ook afbeelding blz. 38). In het vierde kwartaal van 2016 trokken de vrachtprijzen weer aan op grond van de zeer lage waterstanden aan het einde van 2016.
 • De schepen konden niet vol beladen worden, zodat er meer schepen ingezet moesten worden en de vlootcapaciteiten volledig benutmoesten worden. Dit leidde tot hogere kosten aangezien er meer schepen vrijgemaakt moesten worden.

ONTWIKKELING VAN DE VRACHTPRIJZEN IN HET DONAUGEBIED

(JANUARI2015 = 100)

Bron : Donaucommissie

 • Op de Donau worden de vrachtprijzen vooral bepaald door de bunkerbrandstofkosten.De brandstofkosten toonden in 2016 een sterk klimmende tendens. Volgens de Donaucommissie zijn de vrachtprijzen in de loop van 2016 sterk gestegen (vrachtprijzen gebaseerd op het vervoer van graan en chemische producten vanuit de binnenhavens aan de Midden-Donau).

MAXIMALE LAADCAPACITEIT BIJKAUB/ MIDDEN-RIJN VOOR SCHEPEN MET EEN LAADDIEPTE VAN 2,5 EN 3 METER, IN VERGELIJKING MET DE VRACHTPRIJS-INDEX

Bron : CCR en PJK International

MAXIMALE LAADCAPACITEIT BIJKAUB/ MIDDEN-RIJN VOOR SCHEPEN MET EEN LAADDIEPTE VAN 2,5 EN 3 METER, IN VERGELIJKING MET DE VRACHTPRIJS-INDEX

Bron : CCR en PJK International

 • Uit onderzoeken die werden verricht door het Bundesamt für Güterverkehr, het Duitsfederaal bureau voor het vrachtvervoer, blijkt dat tijdens laagwaterperiodes schepen opnieuw in de vaart worden genomen, met dien verstande dat de actieve vloot groter wordt. Dit leidt tot een permanente uitbreiding van het aanbod op de markt, omdat veel van deze opnieuw in bedrijf genomen schepen niet meer uit de vaart worden genomen op het moment dat de waterstanden zich herstellen. Na de laagwaterperiode komen hierdoor de vervoersprijzen onder druk te staan.
 • Verder staan de prijzen nog onder druk door een voortschrijdende marktconsolidatie: de concentratie van vrachtondernemingen in steeds grotere bedrijven stelt de ondernemingen in staat om de bedrijfskosten per eenheid te reduceren, maar het gevolg is wel dat de druk op de prijzen toeneemt. Hoewel deze consolidatie de marktintegratie in de binnenvaart ten goede komt, kan dit tot problemen leiden voor de winstgevendheid en bedrijfsmodellen van kleinere ondernemingen.

Market Insight
VOORJAAR 2017

Een project medegefinancierd doorEuropese Commissie

Terug naar boven