Market Insight
VOORJAAR 2017

Jaarverlag
Jaar 2017

Market Insight
NAJAAR 2017

Market Insight
WINTER 2017-2018

4 Beschikbare hoofdstukken - Download de PDF

FOCUS OP HET VERVOER
VAN AARDOLIEPRODUCTEN

 • In deze sector wordt de binnenvaart gebruikt voor de logistiek rond gerede producten: de tankvaart vervoert stookolie, benzine, diesel en andere raffinaderijproducten van de raffinaderij naar opslagplaatsen en commerciële ondernemingen. Het modaal aandeel van de binnenvaart ligt voor sommige producten bij meer dan 50% en kijkt men naar het modaal aandeel van de binnenvaart in Nederland voor geraffineerde aardolieproducten, dat ligt dit percentage zelfs bij 90% (bron: Eurostat).
 • Ruwe aardolie– de grondstof voor de raffinaderijen – wordt daarentegen voor een groot deel via pijpleidingen of over zee aangevoerd (als de raffinaderijen aan de kust gelegen zijn).
 • In Europazijn de meeste raffinaderijen in het Rijnstroomgebied te vinden, waarbij de grootste productieplaatsen gelegen zijn in de gebieden rond de havens van Rotterdam, Antwerpen en Keulen.
 • De vraag naar vervoer van minerale olieproducten wordt positief beïnvloed door een hoge output van de raffinaderijen en lage aardolieprijzen.

 

 

 

VERHOUDING TUSSEN DE DUITSE RAFFINADERIJPRODUCTIE EN DE VERVOERSVRAAG NAAR MINERALE OLIEPRODUCTEN OP DE RIJN

90% : AANDEEL VAN DE BINNENVAART IN HET VERVOER VAN GERAFFINEERDE AARDOLIEPRODUCTEN IN NEDERLAND

 

 • Er is een positieve correlatie tussen het vervoer van aardolieproducten over de Rijn en een hoge raffinaderijproductie.
 • De vooruitzichten voor de raffinaderijproductie hangen meer in het algemeen samen met de ontwikkeling die de olieprijzen in 2017 zullen gaan doormaken. Aan het begin van 2017 lagen de prijzen boven de 50 US-$ per vat.
 • Verwacht wordt dat de aardolieprijzen in 2017 in geringe mate zullen stijgen, hetgeen een vrij negatief effect zal hebben op de raffinaderijproductie en dus op de vraag naar vervoer van aardolieproducten.
 • De daling in de vervoersvraag zal naar verwachting ook beperkt blijven, omdat de aardolieprijzen in 2017 vermoedelijk de drempel van 60 à 70 US-$ per vat niet zullen overschrijden als gevolg van het feit dat in 2017 naast de gebruikelijk winningsgebieden, ook andere winningsgebieden opnieuw geëxploiteerd zullen worden.
 • Het vervoer van aardolieproducten zal dus in het kielzog van de verwachte, lichte stijging van de aardolieprijzen en dus een kleine afname in de raffinaderijproductie in 2017 waarschijnlijk licht afnemen.

VOORUITZICHTEN VOOR DE MONDIALE
HANDEL EN TRANSPORTTENDENSEN

RWI/ISL CONTAINEROVERSLAG INDEX

Bron : Berechnung RWI und ISL

 • De RWI/ISL containeroverslag-index is gebaseerd op gegevens van 81 containerhavens over de gehele wereld, die samen goed zijn voor 60% van de wereldwijde overslag van containers.
 • Deze index is een vroege indicator voor de wereldhandel en het containerzeevervoer.
 • Recente indexgegevens wijzen op een toename in het containervervoer en de wereldhandel in 2017, waardoor ook het vervoer van containers in de binnenvaart in 2017 zou kunnen aantrekken.

 

TRENDS IN DE VERVOERSVRAAG IN 2017 IN DE RIJNOEVERSTATEN

Bron: CCR

 

Belangrijkste factor(en) Trends in de vervoersvraag
in 2017
Landbouwproducten Oogstresultaten dalend (1ste semester)
en stijgend (2de semester)
IJzererts Staalproductie gelijkblijvend
Metaal Staalproductie gelijkblijvend
Steenkool Weersomstandigheden &
energiebeleid, gedeeltelijk
de staalproductie
dalend
Zand, aarde &
bouwmaterialen
Bouwactiviteiten stijgend
Containers Wereldhandel stijgend
Aardolieproducten Olieprijzen &
raffinaderijproductie
dalend
Chemische producten Chemische productie stijgend

 

 • Het enige verschil met vroegere marktobservatie-rapporten betreft het segment van de aardolieproducten, waar de verwachte prijsstijging in 2017 een wijziging in de trend met zich meebrengt van “gelijkblijvend” naar “dalend”. Voor de andere segmenten blijven de algemene tendensen van kracht.
 • De tegenvallende oogsten in West-Europa in 2016 zullen tot minstens medio 2017 een negatieve uitwerking hebben op het vervoer van landbouwproducten. Daar staat tegenover dat de goede oogst in het Donaugebied de vraag naar vervoer in dit segment ten goede zal komen.
 • Ook wat het staalsegment betreft, zullen de tendensen tussen het Rijn- en het Donaustroomgebied vermoedelijk uiteenlopen: zoals reeds vermeld in het vorige rapport, wordt uitgegaan van een stagnatie in de West-Europese staalnijverheid, en dus ook een gelijkblijvende vraag naar vervoer van ijzerertsen en metaal, terwijl in het gebied rond de Boven-Donau de vraag waarschijnlijk zal toenemen.
 • De vooruitzichten voor steenkool blijven in West-Europa niet zeer rooskleurig, gezien het onverminderde streven om over te stappen naar hernieuwbare energiebronnen. Volgens statistieken van de AGEB, de Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (de werkgroep energiebalansen), is het verbruik van steenkool in de Duitse energiesector in 2016 met 4% gedaald, terwijl het verbruik van kolen in de Duitse staalnijverheid gelijk bleef.
 • Als gevolg van de stijgende tendens die zich aftekent in de containeroverslag-index van RWI/ISL, vallen de vooruitzichten voor het containervervoer in West-Europa positief uit; in het Donaugebied heeft het containervervoer nog steeds te lijden onder de problemen die samenhangen met de waterweginfrastructuur.
 • De prognoses voor de sector van vloeibare bulkgoederen laat een gemengd beeld zien. Voor West-Europa zou de ononderbroken normalisatie van de olieprijzen moeten leiden tot een lichte afname van de vervoersvraag naar aardolieproducten. De vraag naar vervoer van chemicaliën zal naar verwachting daarentegen de opwaartse trend blijven volgen. In het Donaugebied is de vervoersvraag in deze sector wezenlijk kleiner dan in West-Europa.

Market Insight
VOORJAAR 2017

Een project medegefinancierd doorEuropese Commissie

Terug naar boven