MARKET INSIGHT
APRIL 2018

JAARVERSLAG
2018

MARKET INSIGHT
NOVEMBER 2018

THEMATISCH VERSLAG
2018-2019

4 Beschikbare hoofdstukken - Download de PDF

Economische context in Europa

 

Groei van het reële BBP op kwartaalbasis en vooruitzichten voor de eurozone (%)

Bron : OESO – Economische vooruitzichten januari 2017, juni 2017 en december 2017

 

 • In het derde kwartaal van 2017 vertoonde het BBP in de EU, alsook in de eurozone, het hoogste groeipercentage op jaarbasis sinds het eerste kwartaal van 2011. Hiermee wordt duidelijk dat in de eerdere vooruitzichten de omvang van de terugkoppelingseffecten in de huidige economische opleving die wereldwijd plaatsvindt, is onderschat.
 • Naar verwachting zal de BBP-groei in de eurozone in 2018 en 2019 lager uitvallen, wat ten dele te wijten is aan de risico’s die verband houden met de onzekere handelspatronen na de Brexit (die met name de handel tussen Nederland en het VK nadelig kunnen beïnvloeden) en voor een deel het gevolg is van een verlangzaming in de groei in China.

 

Export van de Europese Unie (EU) naar landen buiten de EU (extra-EU-28) en binnen de EU (intra-EU-28) (Index 2010 = 100)

Bron : Eurostat

 

 • De wereldhandel heeft zich sinds medio 2016 goed hersteld, vooral dankzij Azië. De belangrijkste drijvende kracht achter deze opleving in 2016 en 2017 was China met grote investeringen in infrastructuur, waardoor de economische activiteit in het buitenland weer op gang kwam en de grondstofprijzen stegen.
 • Als gevolg van de hogere grondstofprijzen valt de ruilvoet van grondstoffen voor landen zoals Brazilië of Rusland gunstiger uit. Hierdoor wordt de mondiale handel verder aangewakkerd en zal de wereldhandel en economische activiteit een positieve ontwikkeling vertonen. (De opwaartse spiraal van de wereldhandel verklaart voor een belangrijk deel de dynamiek van de groei van het reële BBP)
 • Naar verwachting zal echter een geleidelijke vertraging van de stimuleringsmaatregelen in China het algemene tempo waarin de handel na 2018 groeit in gevaar brengen.

 

 

Industriële activiteit en binnenvaart

 

Index van industriële productie in de EU-28 en in de EU vervoerde goederen

Bron : Eurostat

Index van industriële productie in de EU-28 en in de EU vervoerde goederen

Bron : Eurostat

 

 

 • In gelijke tred met de export, trekt de groei van de industriële productie in 2017 weer aan. Het groeipercentage op jaarbasis was 2% in het eerste kwartaal van 2017, 3% in het tweede kwartaal, 4% in het derde kwartaal en 5% in het vierde kwartaal van 2017.
 • De vervoersprestatie in de binnenvaart in de EU bedroeg 37,7 miljard tkm in het derde kwartaal van 2017, vergeleken met 37,0 miljard tkm in het tweede kwartaal van 2016 toen er sprake was van een toename. Het groeipercentage op jaarbasis bedroeg in het tweede kwartaal van 2017 1,2% en in het derde kwartaal van 2017 1,9%.
 • Hoewel de vervoersprestatie in de binnenvaart in het derde kwartaal van 2017 half zo snel als de industriële productie steeg, is het relatieve verschil tussen de groeipercentages, vergeleken met het tweede kwartaal van 2017, enigszins afgenomen.

 

 

Economische situatie van aan de binnenvaart gerelateerde sectoren

Het segment aardolieproducten

Raffinaderijproductie in de EU en prijs van ruwe aardolie

Bron : Eurostat (raffinaderijproductie) en Federal Reserve Bank of St. Louis (aardolieprijs)

 

Raffinaderijproductie in de EU en prijs van ruwe aardolie

Bron : Eurostat (raffinaderijproductie) en Federal Reserve Bank of St. Louis (aardolieprijs)

 

 • Aangewakkerd door de toenemende vraag naar olie en als gevolg van de door de OPEC opgelegde beperkingen van de productiequota stegen de olieprijzen in januari 2018 naar een niveau van boven de 60 US-$.
 • Naar verwachting zullen de prijzen in 2018 en 2019 niet veel verder stijgen, aangezien de toenemende olieproductie in de VS als niet-OPEC-land het effect van eventuele verdere prijsstijgingen zal compenseren. (European Economic Forecast – winter (interim) 2018, gepubliceerd in januari 2018)
 • De brandstofprijzen in de binnenvaart waren in het derde kwartaal van 2017 4% hoger dan in het derde kwartaal van 2016, en in het vierde kwartaal van 2017 bedroeg het verschil met het vierde kwartaal van 2016 10%.

 

Ontwikkeling van de brandstofprijzen in de binnenvaart (€/100 l)

Bron : CBRB

 

 

Staalnijverheid

Groeipercentage van de staalproductie op jaarbasis (Qt/Qt-4)
KW1 2017KW2 2017KW3 2017KW4 2017
Duitsland2%2%5%6%
Frankrijk4%18%13%0%
Oostenrijk6%12%13%6%
Hongarije82%72%30%33%
Servië77%29%16%3%

Bron: Berekeningen van de CCR op basis van gegevens van World Steel Association

 

 • De vraag naar vervoer in de Europese binnenvaart werd op positieve wijze beïnvloed door de sterke toename van de staalproductie in de Donaulanden en de economische stabilisering in het Rijnstroomgebied (zie hoofdstuk 2).
 • Servië / Hongarije: de hoge groeipercentages van de staalproductie worden aangezwengeld door de overname van de staalfabriek van Smederevo aan de Donau door een Chinees staalbedrijf. Dit bedrijf is van plan om in 2018 de staalproductie in Servië verder uit te breiden. (Bron: http://uk.businessinsider.com / Serbia’s Smederevo steel mill boosts revenue (18.12.2017))

De bouwsector

Ontwikkeling van de voor woningbouw in de EU afgegeven bouwvergunningen (index 2010=100)

Bron : Eurostat

 

 • Het vervoer van zand, grint en andere bouwmaterialen over water wordt positief beïnvloed door de lage rente op de huizenmarkt, en omdat beleggers op zoek gaan naar rendement.
 • Hoewel de rente in 2018 zal stijgen, zijn de structurele maatregelen bevorderlijk voor dit segment. Wat dit betreft moet hier gedacht worden aan de initiatieven met betrekking tot de modal shift in de havens (zie ook hoofdstuk 2/Binnenvaartvervoer in de Europese havens).

 

Landbouwproducten

 • De Franse graanoogst viel in juli 2017 60% hoger uit dan het (zeer lage) niveau van juli 2016. Als men het derde en vierde kwartaal van 2017 in hun geheel bekijkt, valt op dat de toename iets terugliep (KW3: +13%, KW4: +11,5%). (Bron: http://agreste.agriculture.gouv.fr)
 • Doordat het in augustus en september extreem weinig had geregend, konden in de tweede helft van 2017 de goede resultaten van de eerste helft niet geëvenaard worden. Volgens de informatie van het Franse ministerie van Landbouw had vooral het oosten van Frankrijk gedurende die periode te kampen met droogte.
 • In het Donaugebied vielen de oogstresultaten in 2017 lager uit dan in 2016. Dit wordt duidelijk wanneer men de vraag naar vervoer in de landen aan de midden-Donau bekijkt zoals Servië, waar het vervoer van graan over de Donau in het derde kwartaal van 2017 sterk terugliep (zie hoofdstuk 2).

MARKET INSIGHT
APRIL 2018

0hoofdstuk beschikbaar

MARKET INSIGHT
THEMATISCH VERSLAG 2018

Een project medegefinancierd doorEuropese Commissie

Terug naar boven