MARKET INSIGHT
APRIL 2018

JAARVERSLAG
2018

MARKET INSIGHT
NOVEMBER 2018

THEMATISCH VERSLAG
2018-2019

3 Beschikbare hoofdstukken - Download de PDF

1. Vrachtvervoer door de binnenvaart en in havens

• In het eerste kwartaal van 2018 bedroeg de vervoersprestatie op de Europese binnenwateren 34,9 mld. TKM.

• Dit komt neer op een stijging van 4% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2017.

 

Vervoersprestatie in Europa

VERVOERSPRESTATIE VAN DE BINNENVAART OP HET NATIONALE GRONDGEBIED VAN ELK EUROPEES LAND – VERGELIJKING TUSSEN KW1 2017 EN KW1 2018 (VERVOERSPRESTATIE IN MILJOEN TKM)

Bron: Eurostat [iww_go_qnave], Nationale bureaus voor de statistiek, CCR

 Map 1 Transport performance in IWT on the national territory of each country in Europe

 

EVOLUTIE VAN DE VERVOERSPRESTATIE IN DE BINNENVAART OP DE RIJN EN DONAU (VERVOERSPRESTATIE IN MILJOEN TKM)*

Bron: Destatis, Eurostat [iww_go_qnave]
*Voor het tweede kwartaal van 2018 omvat de waarde een schatting voor het Belgische gedeelte van de Noord-Zuid-as. Met betrekking tot het tweede kwartaal van 2018 waren er voor de Donau nog geen gegevens beschikbaar.

 Figure 1 Inland waterway transport performance evolution on the Rhine and Danube

 

 • In de categorie “Rijn, zijrivieren en Noord-Zuid-as” vertegenwoordigt de traditionele Rijn een aandeel van 38,1% in de vervoersprestatie, vergeleken met 45,5% voor Nederland, 11,1% voor België en 5,3% voor de zijrivieren van de Rijn (de Moezel, Main en Neckar) (Berekening voor het eerste kwartaal van 2018).
 • Op de traditionele Rijn bedroeg de groei van de vervoersprestatie in het eerste kwartaal van 2017, uitgedrukt als percentage, 9% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018, terwijl de resultaten in het tweede kwartaal van 2017 en het tweede kwartaal van 2018 op hetzelfde niveau bleven.
 • Op de Moezel viel de vervoersprestatie in het eerste kwartaal van 2018 8% hoger uit dan in het eerste kwartaal van 2017. In het tweede kwartaal van 2018 lag het overeenkomstige groeicijfer bij +1%.
 • Op de Main en Neckar bedroeg het verschil tussen het eerste kwartaal van 2017 ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018 +55% (Main) en +5% (Neckar). Vanaf het derde kwartaal van 2017 kon echter voor de Main en Neckar een dalende lijn worden vastgesteld. Daarentegen vertoonde de vervoersprestatie op de Moezel juist een plus.
 • Op de Donau is het vervoer van granen en ijzerertsen momenteel goed voor 53% van de vervoersvraag. De slechte oogstresultaten in het Donaugebied in 2017 hebben ertoe geleid dat de vraag naar vervoer aan het begin van 2018 terugliep.

Vrachtvervoer in de belangrijkste Europese binnenvaartlanden

 

EVOLUTIE VAN HET VRACHTVERVOER IN DE BELANGRIJKSTE EUROPESE BINNENVAARTLANDEN (KWARTAALCIJFERS –
MILJOEN TON)

Bron: Analyse van de CCR op basis van gegevens van StatBel en Destatis

 Figure 2 Inland shipping transport volume in main European IWT countries

 

 • De volgende afbeeldingen hebben betrekking op een uitgebreide en vergelijkende analyse van de belangrijkste goederensegmenten in Duitsland en België.

Bron: Analyse van de CCR op basis van gegevens van StatBel en Destatis
Eenheid: miljoen ton

 

ZAND, STENEN, BOUWMATERIALEN

 Figure 3 Comparison Belgium and Germany_Sands, Stones, Building materials

 

AGRIBULK

 Figure 4 Comparison Belgium and Germany_Agribulk

 

IJZERERTSEN

 Figure 5 Comparison Belgium and Germany_Iron Ores

 

AARDOLIEPRODUCTEN

 Figure 6 Comparison Belgium and Germany_Mineral oil products

 

 • Zand, stenen en bouwmaterialen. In veel binnenhavens in België (bv. Luik, Brussel, Namen) legt dit segment veel gewicht in de schaal. Momenteel wordt dit segment positief beïnvloed door de groeiende activiteiten in de bouwsector in West-Europa.
 • Agribulk. Uit een gedetailleerde analyse (Zie: CCR (2018), Jaarverslag Marktobservatie, september 2018, blz. 55) van het aandeel in de modal split blijkt dat de binnenvaart in Duitsland in dit segment aan marktaandeel heeft verloren. De slechte oogstresultaten in 2016 hebben ook en belangrijke rol gespeelt.
 • IJzerertsen. De staalproductie in Duitsland handhaafde zich op een hoog niveau, terwijl de activiteiten van de Belgische staalnijverheid sinds 2011 zijn teruggelopen. Deze tendens is duidelijk terug te zien in de grafiek.
 • Aardolieproducten. Dit segment speelt een zeer belangrijke rol bij het vervoer over de Rijn, hetgeen de grotere vervoersvolumes in Duitsland verklaart. Verwacht wordt dat in beide landen deze trend zal aanhouden.
 • Uit de vergelijking blijkt dat de trend voor drie van de vier goederensegmenten voor Duitsland gelijk is gebleven, terwijl één segment de laatste tijd een negatieve ontwikkeling laat zien. Voor België is de trend bij twee van de vier goederensegmenten positief. Samenvattend kan worden gesteld dat de algemene ontwikkeling van de vervoersvraag in België positiever uitvalt dan in Duitsland.

 

Omvang van het containervervoer per land

 

EVOLUTIE VAN HET VRACHTVERVOER IN HET CONTAINERSEGMENT IN DE BELANGRIJKSTE EUROPESE BINNENVAARTLANDEN (KWARTAALCIJFERS – IN DUIZEND TON)

Bron: Eurostat [iww_go_qcnave] en nationale bureaus voor de statistiek

 Figure 7 Inland shipping transport volumes in the container segment

 

Droge en vloeibare bulkgoederen en containervervoer

 

VERANDERINGSPERCENTAGE VAN HET VRACHTVERVOER VAN DE BINNENVAART IN VIER BELANGRIJKE BINNENVAARTLANDEN (KW1 2018 VS KW 1 2017 – %)*

Bron: CBS, Destatis, StatBel, Roemeens Nationaal Instituut voor Statistieken
*In Roemenië vindt slechts op zeer beperkte schaal containervervoer plaats.


 Figure 8 Rate of change in inland shipping transport performance in four major IWT countries

 

 • Dat voor het segment vloeibare lading de resultaten zijn verbeterd, komt omdat sinds eind 2016 de vraag naar vervoer van chemicaliën permanent stijgt. Wat het segment droge lading betreft, kan worden vastgesteld dat in Duitsland, in vergelijking met België, voor meerdere segmenten het niveau ongewijzigd bleef. Het vervoer van kolen toont daarentegen een duidelijk neerwaartse trend.
 • De buitengewone sterke groei in de sector vloeibare producten in Roemenië hangt samen met bijzondere omstandigheden. Ten eerste heeft het segment vloeibare goederen in Roemenië slechts een zeer gering aandeel van 7% van de totale vervoersprestatie. Daarnaast is dit segment in het eerste kwartaal van 2018 met slechts 168.000 ton gestegen in vergelijking met het jaar daarvoor, van 200.000 ton in het eerste kwartaal van 2017 naar 368.000 ton in het eerste kwartaal van 2018. Hoewel deze toename uitgedrukt in percentages spectaculair mag lijken, is het in absolute cijfers niet zo veel.
 • In Roemenië kan het groeicijfer voor het segment droge lading worden verklaard door het toenemende vervoer van ijzerertsen en kolen. In het eerste kwartaal van 2018 lag dit 45% hoger dan in het eerste kwartaal van 2017. De reden hiervoor moet vooral gezocht worden in het feit dat de waterstanden in het eerste kwartaal van 2018 in vergelijking met het jaar ervoor normaal waren. Het segment landbouwproducten daalde echter in het eerste kwartaal van 2018 (-28%) als gevolg van de tegenvallende graanoogst in het Donaugebied in 2017. Het algemene groeipercentage voor het drogeladingsegment is hierdoor enigszins getemperd.

Vervoer in Europese havens

 

OVERSLAGVOLUME IN KW1 2017, OVERSLAGVOLUME IN KW1 2018 EN VERANDERINGSPERCENTAGE TUSSEN BEIDE

Bron: Destatis (Duitse havens), Donaucommissie (Oostenrijkse, Slowaakse en Servische havens), Hongaars Centraal Bureau voor de Statistiek (Hongaarse havens), Roemeens National Instituut voor Statistieken (Roemeense havens) en havengegevens (voor alle andere havens)

 Map 2 Waterside transport in European ports

MARKET INSIGHT
NOVEMBER 2018

0hoofdstuk beschikbaar

MARKET INSIGHT
THEMATISCH VERSLAG 2018

Een project medegefinancierd doorEuropese Commissie

Terug naar boven